Regulamin – Fit przepisy

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych prowadzonej przez Klaudię Tobiasz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:

FIT-LIFE Klaudia Tobiasz
Broniewskiego 16A/10
33-300 Nowy Sącz
NIP: 7343549255

(zwaną dalej Sprzedawcą), za pośrednictwem sklepu internetowego fitprzepisy.sklep-kody.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)

Dane kontaktowe: klaudia@fit-life.edu.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ebooków w formie plików cyfrowych w formacie PDF.
 2. Warunkiem zakupu Ebooka nie jest rejestracja Klienta i założenie Konta w Sklepie Internetowym.
 3. Klient w jednym Zamówieniu może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka. Klient może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne Ebooki.
 4. Z uwagi na fakt, iż Ebooki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi jego zdigitalizowanej kopii, sprzedaż Ebooka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany Ebook z góry.

§2. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia na Ebook za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
  • wybrać Ebook, a następnie kliknąć przycisk „zamów teraz”.
  • klient zostanie przekierowany na odpowiednią stronę portalu automater.pl, który zajmuje się realizacją płatności i wysyłką ebooków
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 4. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności lub w przypadku zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy, po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty.
 5. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 2 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca przesyła Klientowi wybrany ebook w formie pliku .pdf
 7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Ebooka, , który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§4. Zasady korzystania z Ebooków

 1. W terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej ebook w formie pliku .pdf
 2. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków, a Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci w czasie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania Ebooków.
 3. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  • zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 5. Udostępnianie Ebooków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia Ebooków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.

 

§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
  • zakupiony Ebook jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
  • w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.